Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispvm: 6.6.2016

 

Yleistä
Palvelun ylläpitäjä (Jamha Oy) kerää tämän palvelun käytöstä seuraavia tietoja:
– Käyttökertakohtainen, yksilöllinen istuntotunniste (session id)
– Käyttäjän koneen IP-osoite ja DNS-osoite
– Tieto siitä, miltä sivulta palveluumme on tultu
– Käynnin ajankohta

 

Näitä tietoja kerätään sekä tilastollisiin tarkoituksiin että palvelun ylläpitämiseksi. Palvelun ylläpitäjä voi julkaista tilastotietoja palvelimensa käytöstä. Yksittäisten käyttäjien koneiden IP-osoitteita tai DNS-osoitteita ei julkaista.
Yllä luetellut tiedot voivat yksilöidä käyttäjän tietokoneen, mutta eivät käyttäjää itseään. Siksi niistä syntynyt rekisteri ei ole henkilötietolain tarkoittama henkilötietorekisteri. Käyttämällä tätä palvelua, käyttäjä antaa suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä
Jamha Oy
Y-tunnus:
info@jamha.fi

 

Rekisterin nimi: Jamha Oy:n asiakasrekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakassuhteen ylläpito
Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot
Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaan ilmoittamat tiedot

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Jamha Oy on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaan yhteystiedot verkkotunnuksien rekisteröinnin yhteydessä kansainvälistä WHOIS- rekisteriä varten. Tämän velvoitteen on asettanut Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”), eli järjestö, joka vastaa verkkotunnuksien valvonnasta sekä osittaisesta hallinnoinnista (lisätietoja: www.icann.org). Lisäksi maksut tapahtuvat maksu- ja laskutuspalvelu Skrill:in toimesta. Skrill on eräs maailman käytetyimmistä ja suojatuimmista maksujärjestelmistä, jolla on yli 37 miljoonaa käyttäjää (edelliseltä nimeltään Money Bookers, lisätietoja: www.skrill.com).
Jamha Oy ei luovuta asiakkaan tietoja muilta kuin edellä määritellyin osin.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Jamha Oy suojaa keräämänsä tiedot siten, että normaalissa tietojärjestelmän käytössä eivät palvelun tai heidän valtuuttamiensa ulkopuoliset tahot pääse tarkastelemaan salaiseksi tarkoitettuja tietoja. Tietoja voidaan käyttää palvelun ylläpidon suorittamiin tutkimus tai tilastointitarkoituksiin. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille muilta kuin “Säännönmukaiset tietojen luovutukset”-kohdassa mainituilta osin.


Rekisteröidyn kielto-oikeus
Henkilötietolain 30. pykälän nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

 

Tiedon korjaaminen
Henkilötietolain 29. pykälän nojalla rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja jäsenellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.